Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cruwijn
Heerestraat 57
9301 AE Roden
Tel: (050) 5016748

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Cruwijn te Roden. Kamer Van Koophandel Groningen inschrijvingsnummer: 55033334
Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen en door ons verrichte leveringen, alsmede op in dat kader door ons af te leggen verklaringen.

2.  Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor de transactie waarvoor ze zijn aangegaan.

3.  Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, die eventuele door de klant worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.

4.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden brengt mee dat afnemers zijn verplicht door ons geleverde zaken onder dezelfde voorwaarden door te leveren en – in geval die afnemer een tussenhandelaar is – bij doorverkoop als voorwaarde te stellen dat alle volgende kopers op hun beurt verplicht zijn deze voorwaarden na te leven en de toepasselijkheid daarvan als conditie voor verdere verkoop en/of levering te bedingen.
Artikel 2 – Prijzen

1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden onze prijzen vastgesteld op basis van levering via de winkel in Roden, inclusief accijnzen en invoerrechten.

2.  De prijzen zijn vermeld bij het artikel. De prijs op de sticker is de bindende prijs voorbehouden drukfouten en misplaatsing van de sticker. Bij aankoop geldt de prijs die op dat moment geldt voor een maximale periode van 30 dagen. Mocht vanuit overheid of andere instanties accijns of BTW veranderd worden zal de prijs per direct mee veranderen.

3.  Wij hebben het recht om, indien factoren die de kostprijs van de door ons te leveren zaken beïnvloeden, zoals door ons verschuldigde inkoopprijzen en salarissen, worden verhoogd, de overeengekomen prijs aan die verhoging aan te passen. Dit geldt ook wanneer wij op afroep in delen leveren en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. Een verhoging als in dit lid voorzien geeft onze klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch op schadevergoeding.

4.  Prijskortingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en vervallen onmiddellijk zodra onze klant in verzuim is met betrekking tot enig van zijn verplichtingen uit hoofde van welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook.

 

 

Artikel 3 – Overeenkomst

1.  De overeenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst van de voor akkoord gestuurde offerte, bestelling of overeenkomst, dan wel op de datum waarop wij bij contante verkoop aan onze leveringsverplichting hebben voldaan.

2.  De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot wat schriftelijk door ons is vastgelegd al dan niet naar aanleiding van een telefonisch bij ons geplaatste bestelling. In geval zich verschil van mening voordoet omtrent de inhoud van de gemaakte afspraken en er sprake is van een telefonische bestelling, dan is onze schriftelijke vastlegging daarvan in pakbon, kassabon of factuur bindend. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover wij die schriftelijk hebben bevestigd en onze klant daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

3.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als onze klant degene aan wij offerte of prijsopgave dan wel degene die een bestelling bij ons heeft gedaan en als zodanig door ons in de pakbon of factuur wordt genoemd.

4.  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel binden ons niet, voor zover niet schriftelijk door ons bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers, die geen procuratie hebben.

5.  Indien de klant is aan te merken als een rechtspersoon, zijn – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – daarnaast de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiende uit en met ons gesloten overeenkomst. Dat geldt ook voor de echtgenoot van de klant, aan wie geen beroep op enigerlei huwelijkse voorwaarden toekomt.

Artikel 4 – Omvang van de overeenkomst

1.  De omvang van de overeenkomst is beperkt tot wat schriftelijk is overeengekomen of tot wat bij contante betaling c.q. levering uit voorraad door ons is geleverd.

2.  Alle wijzigingen in de overeenkomst worden, indien daardoor meerkosten ontstaan, afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5 – Huur van goederen

1. Het huurmateriaal is alleen bestemd voor de klant, en niet voor onderhuur of uitleen aan derden. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materiaal. Elk voorgesteld huurmateriaal wordt erkend in goede staat te worden afgegeven en dient als zodanig ook te worden teruggebracht. Het materiaal is genummerd of gemarkeerd en dient met dezelfde nummers en/of markeringen te worden teruggegeven. Elke beschadiging, ongeacht de oorzaak, dient te worden vergoed, bovenop de huurprijs, met de kosten van herstel of van vervanging tot een maximum limiet van de nieuwwaarde van de goederen.

2. In geval van niet of niet volledige betaling van de huurprijs voor het materiaal, of bij te berekenen kosten van herstel of vergoeding bij verlies of diefstal na huur, zal de cliënt gehouden worden aan de overeenkomst en is de betreffende winkel gerechtigd om de nog openstaande kosten te innen, een en ander conform het huurcontract wat ter plaatse tijdens de afname van de goederen door cliënt is ondertekend voor akkoord en/of volgens de prijzen zoals ter plaatse door de winkel wordt geafficheerd.


Artikel 6 – Levertijd en levering

1.  Onze leveringen worden op een in onderling overleg bepaald tegen pakbon of factuur, waarop de te leveren zaken duidelijk en in hoeveelheden volledig zijn vermeld. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

2.  Te leveren zaken worden verzonden met een vervoermiddel naar onze keuze, per vrachtgoed of eigen as. Extra kosten, ontstaan door toezending op andere wijze op wens van de afnemer komen voor rekening van de afnemer. Het risico voor het verkochte gaat op het moment van aflevering over.

3.  Aflevering geschiedt niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. De afnemer is verplicht de te leveren zaken aldaar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Wanneer de afnemer terzake in gebreke blijft, komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. De afnemer dient er naar redelijkheid gratis aan bij te dragen dat het lossen van de te leveren zaken op behoorlijke en voortvarende wijze kan geschieden.

4.  Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven onder het voorbehoud van onverstoorde aanvoer van onze toeleveranciers te ontvangen zaken. Leveringstermijnen zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Overschrijding van opgegeven leveringstermijnen geven de afnemer pas het recht de overeenkomst – mits schriftelijk en na ingebrekestelling met een termijn van minimaal 14 dagen te annuleren wanneer de levering niet binnen twee maal de opgegeven termijn heeft plaatsgevonden.

5.  Overschrijding van enige overeengekomen (leverings-)termijn ontslaat onze klant niet van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst. Hij verkrijgt daardoor niet het recht op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling. Onze klant vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons terzake geldend maken, ongeacht of deze aanspraken gebaseerd zijn op door de klant met derden aangegane overeenkomsten.

6.  Levering in gedeelten is ons toegestaan. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke levering moeten steeds binnen de daarvoor geldende betalingstermijn worden voldaan.

7.  In geval van levering op afroep dient de hele bestelling binnen 1 maand na onze gereed melding te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het ons toegestaan het nog bij ons opgeslagen deel van de bestelling, na voorafgaande herinnering, voor diens rekening bij onze klant af te leveren.

Wordt de afnametermijn door onze klant overschreden, dan zijn wij gerechtigd 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelten daarvan als opslagkosten aan onze klant in rekening te brengen, zulks vanaf de datum dat de bestelling afleveringsgereed is.

 

Artikel 7 – Verzending en verpakking

1.  De te leveren zaken komen vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van de klant.

Bij vertraging in het afnemen of oproepen van een bestelling door onze klant en in geval van andere, niet aan ons te wijten oorzaken, gaat het risico op onze klant over op het moment dat wij hem melden dat de bestelling verzendingsklaar is.

 

2.  Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel en het te gebruiken emballagemateriaal, ook wanneer onze klant het vervoer bekostigt. Bij vervoer naar meerdere bestemmingen hebben wij het recht telkens een afzonderlijke afrekening op te stellen.

3.  De geleverde zaken moeten, wanneer zij niet meer dan onbeduidende gebreken vertonen, door onze klant worden afgenomen. Kisten en andere verpakkingsmaatregelen moeten voor overname worden onderzocht op beschadigingen of diefstal. Beschadigde zendingen mogen slechts worden aanvaard na schriftelijke vaststelling van de schade. Een gebrek aan een gedeelte van de levering geeft geen recht op weigering van de gehele levering.

4.  Ten behoeve van de aflevering door ons gebruikte en meermalen bruikbaar emballagemateriaal als pallets, rolcontainers en statiegelddozen blijven onze eigendom en worden evenals door ons geleverde kratten en fusten aan de afnemer in rekening gebracht. Deze emballagematerialen worden door ons teruggenomen en gecrediteerd. De afnemer dient het hem ter beschikking gestelde emballagemateriaal als een goed huisvader te beheren. In slechte staat verkerend emballagemateriaal wordt niet gecrediteerd.

Artikel 8 – Ruiling

Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant recht op ruiling van het gekochte goed mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte goed tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur; tegoedbon

De goederen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog ongeopend;

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde goederen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van goederen en/of diensten, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument of die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door Cruwijn besteld zijn.
Artikel 9 – Betaling

1.  In geval geen sprake is van verkoop c.q. levering tegen contante betaling dienen onze facturen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden, zonder korting of schuldvergelijking.

2.  Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst om een aanbetaling te vragen.

3.  In geval onze contractpartner niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.  De vordering tot betaling van de gehele door de klant op grond van de met ons gesloten overeenkomst is elk geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

.              overschrijding van de betalingstermijn,

.              faillissement van de klant,

.              surséance van betaling aangevraagd door of verleend aan de klant,

.              het op de klant van toepassing verklaren van het schuldsaneringregime o.g.v. de wet

schuldsanering natuurlijke personen,

.              ondercuratelestelling van de klant,

.              overlijden van de klant,

.              liquidatie van de klant.

5.  Indien onze factuur niet conform lid 1 van dit artikel wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke rente. ‘Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 8,5% in na de vervaldatum voor handelstransacties en  rente a 3% in na de vervaldatum voor particulieren en consumenten. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

6.  In geval onze klant na per aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn gesommeerd, in gebreke blijft te betalen, zijn wij bovendien gerechtigd het verschuldigd bedrag te verhogen met incasso -, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het totaalbedrag van de vordering met een minimum van  €227,–

7.  Het indienen van klachten (reclame) met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ontheft de klant niet van zijn verplichtingen tot algehele en stipte betaling van de door hem verschuldigde bedragen. Evenmin wordt de klant voor zijn betalingsverplichting ontheven door omstandigheden, die het gebruik van de door ons geleverde zaken verhinderen.

8.  Alle betalingen zijdens de klant zullen strekken in mindering op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 10 – Reclames

1.  Eventuele reclames, zowel naar aanleiding van de geleverde zaken als de factuurbedragen, dienen binnen 24 uur na levering dan wel factuurdatum bij ons te zijn ingeleverd onder nauwkeurige opgave van de feiten en omstandigheden, waarop de reclame betrekking heeft, op straffe van verval van zijn rechten terzake.

2.  Wij zijn slechts gehouden van ingediende reclames kennis te nemen indien deze tijdig schriftelijk zijn ingediend en de klant op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

3.  In geval van reclame moet de afnemer ons de gelegenheid bieden om manco’s of beschadigingen te controleren aan de hand van geleverde zaken in originele staat en in originele verpakking. Steeds geldt dat iedere klacht is uitgesloten – en onze aansprakelijkheid integraal vervalt – indien de afnemer over gaat tot be- of verwerking van de geleverde zaken.

4.  Indien wij van oordeel zijn dat een klacht over een levering terecht is ingediend, zullen wij pas tot vervanging overgaan, nadat de klant de geleverde ondeugdelijke zaak aan ons heeft teruggestuurd. Retourzendingen moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de geleverde en gekeurde zaken door afnemer geschieden aan ons adres. De afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. De afnemer blijft aansprakelijk voor schade door nalatigheid in deze ontstaan.

 

5.  Indien blijkt dat wij niet of niet-behoorlijk hebben gepresteerd, zijn wij slechts verplicht alsnog deugdelijk te presteren, dan wel het reeds geleverde terug te nemen tegen restitutie van de koopsom, één en ander naar onze keus.

6.  De klant is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst, dan wel enig andere overeenkomst met ons gesloten, op de schorten op grond van ingediende reclames.
Artikel 11 – Garantie

1.  Indien door ons in de overeenkomst garantie is gegeven is deze te allen tijde beperkt tot vervanging van de geleverde zaken. Onderhavige voorwaarden zijn in geval van verlening van garantie eveneens onverkort van toepassing.

2.  Aanspraak op garantie vervalt in geval van:

.              be- of verwerking van de geleverde zaken;

.              onjuist gebruik of gebrek aan goede zorg zijdens de klant, dan wel buiten het de geleverde zaak liggende factoren, zoals inwerking van vocht, damp en andere invloeden, waaraan de zaken worden blootgesteld;

.              opzet en nalatigheid zijdens de klant;

.              alle gevallen waarin in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd enigerlei zekerheid te geven.

3.  De klant is gehouden volledige medewerking te geven aan enigerlei door ons noodzakelijk geacht onderzoek in verband met onze garantieverplichting. Onder volledige medewerking wordt eveneens verstaan inzage in alle rapporten die omtrent het desbetreffende geval worden opgesteld door welke instantie dan ook. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de klant indien blijkt dat ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie.


Artikel 12 – Aansprakelijkheden

1.  Te allen tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze garantieverplichtingen als in deze voorwaarden omschreven. Het vervallen van onze garantieverplichtingen als bedoeld in het voorgaande artikel houdt eveneens verval in van onze aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, geleden door de klant of derden. De klant vrijwaart ons terzake.

2.  Behoudens grove nalatigheid en opzet zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade (aan producten, goederen, emballage en personen) veroorzaakt door in onze dienst zijnde personeel, dan wel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

3.  Onze aansprakelijkheid is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld en enkel in het geval dat komt vast te staan dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn, in geval van vermogensschade beperkt tot maximaal het beloop van de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. Wanneer ander nadeel is geleden, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat uit hoofde van deze aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

 

4.  De klant is verplicht ons terstond d.w.z. binnen 2 maal 24 uur schriftelijk te informeren indien en voor zover de klant door derden aansprakelijk wordt gesteld voor schade, geleden door of vanwege zaken die zij door onze klant geleverd hebben c.q. diensten die wij voor onze klant verricht hebben, zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht dat onze klant terzake jegens ons pretendeert te hebben.

Artikel 13 – Overmacht

1.  Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt na nakoming tengevolge van omstandigheden, welke ons ten tijde van de overeenkomst niet bekend waren en niet bekend hoefden te zijn of door overmacht onuitvoerbaar is, dan hebben wij het recht de klant voor te stellen om hetzij de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering wel mogelijk is, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal 4 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

2.  Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig staking en/of ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders en andere bij de overeenkomst betrokken derden, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enig overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf; technische problemen aan het door ons gehanteerde machinepark alsmede overige omstandigheden voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.

Daarnaast is sprake van overmacht, indien redelijkerwijs vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken.

3.  Indien wij tengevolge van overmacht overgaan tot opschorting van (verdere) uitvoering dan wel ontbinding is de klant een evenredig deel van de te betalen prijs aan ons verschuldigd. Dat bedrag zal dan opeisbaar zijn.

4.  Indien vanwege overmacht de levering meer dan 4 maanden na de overeengekomen leveringsdatum zal moeten geschieden is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Met inachtneming van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde zullen wij geen kosten of schadevergoeding verschuldigd zijn, Wanneer de klant niet tot ontbinding overgaat, zijn wij gerechtigd eventuele extrakosten op basis van nacalculatie door te berekenen.

Artikel 14 – Zekerheden

1.  Zolang de klant zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst niet geheel heeft voldaan, blijven alle door ons geleverde zaken te allen tijde ons eigendom.

2.  Wij zijn tot dat tijdstip onherroepelijk gemachtigd om alle geëigende maatregelen te treffen om ons wederom in het bezit te doen stellen van betreffende zaken. De klant c.q. de bewaarder is gehouden ons op eerste aanmaning de plaats te wijzen waar de betrokken zaken zich bevinden en ons in staat te stellen deze zaken terug te nemen. Evenwel draagt onze klant van de levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan deze zaken mochten ontstaan.

3.  Onze klant is gehouden ons eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de zaken noch in pand geven noch anderszins als zekerheid uit handen geven. In geval van in beslagneming van de zaken dienen wij onverwijld op de hoogte te worden gebracht. De klant is eveneens gehouden ons er onmiddellijk van in kennis te stellen als zijn faillissement is/wordt aangevraagd of wanneer hij surséance van betaling c.q. toepassing van het schuldsanering regime ogv. de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt.

4.  In het geval de door ons geleverde zaken deel gaan uitmaken van een andere zaak, tast zulks ons eigendomsrecht niet aan. Daarentegen verkrijgen wij desbetreffende zaak in mede-eigendom tot het bedrag van onze vordering terzake.

5.  In geval de vestiging van mede-eigendom niet mogelijk is, zal een stil pandrecht op de zaken worden gevestigd. Op ons eerste verzoek zal onze klant ter bevestiging van ons stil pandrecht een daartoe strekkende akte tekenen en aan ons retourneren.

6.  In geval van verdere verkoop van de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, worden aan ons onherroepelijk de daaruit ontstane vorderingsrechten afgestaan. Dat geldt ook wanneer de desbetreffende zaken door de derden – koper of verkrijger – worden bewerkt of de zaken naar meerdere afnemers zijn doorverkocht. Op ons verzoek zal onze klant ter bevestiging van de betreffende overdracht van vorderingsrechten een daartoe strekkende akte tekenen en ons retourneren. Eén en ander dient tot onze zekerheid ten belopen van de factuurwaarde van de doorverkochte zaken.

7.  Indien ons eigendomsrecht als bedoeld in dit artikel teniet is gegaan, anders dan door betaling, verbeurt de klant een direct opeisbare boete ter grootte van 5 keer terzake van de betreffende levering(en) openstaande bedrag, incl. rente en kosten.
Artikel 15 – Ontbinding

1.  Indien een klant in gebreke blijft aan enige verplichting jegens ons te voldoen, is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden met de enkele aanzegging onzerzijds, onverminderd ons recht tot het vorderen van de schade, gederfde winst en door ons gemaakte kosten daaronder begrepen.

2.  De overeenkomst kan door ons zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden op enkele aanzegging onzerzijds, indien onze klant:

.              in staat van faillissement geraakt;

.              surséance van betaling aanvraagt;

.              een verzoek indient om voor toepassing van het schuldsanering regime o.g.v. de wet schuldsanering natuurlijke personen in aanmerking te komen,

.              komt te overlijden;

.              onder curatele wordt gesteld dan wel zijn onder curatelenstelling is aangevraagd;

.              in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

.              één en ander onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst en buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

 

Artikel 16 – Auteursrecht/modelrecht

1.  Wij behouden ons het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen adviezen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen worden gemaakt, blijven deze te allen tijde ons eigendom, ongeacht of ons de order wordt gegeven dan wel een overeenkomst tot stand komt.

2.  Het is de klant, dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verboden door ons vervaardigde en/of verstrekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen of handleidingen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, ten eigen nutte te gebruiken dan wel aan derden in gebruik te geven. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde zal de klant dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van €4538,- terwijl voor elke dag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete aan ons verschuldigd zal zijn van €4538,- per dag, één en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

3.  De klant dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is gehouden op onze schriftelijke mededeling binnen een door ons te stellen termijn de door ons aan hen ter beschikking gestelde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen te retourneren. Voor elke dag dat de klant dan wel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, in gebreke blijft aan het in dit artikel bepaalde te voldoen, zal hij aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van €454,–


Artikel 17 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 18 – Slotbepalingen

1.  Alle aanbiedingen, verbintenissen en de uitvoering daarvan en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing, ook in geval van verkopen en/of leveringen aan in het buitenland is de klant worden beheerst door het Nederlands recht.

2.  Alle geschillen, gerezen tussen contractpartijen en ons, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door een bevoegde rechter naar onze keuze, tenzij wij er de voorkeur aangeven volgens de normale regels der competentie en eventueel toepasselijke verdragen op te treden.

3.  De klant kiest ter uitvoering van deze overeenkomst onherroepelijk domicilie aan het adres, waarop hij op het moment van het verzenden van onze orderbevestiging gevestigd of woonachtig is.